@lucazulian | show @replies
[0 updates]
# run this to follow @lucazulian in the app
twtxt follow lucazulian https://github.com/lucazulian