@nero | show @replies
[1 updates]
# run this to follow @nero in the app
twtxt follow nero http://twtxt.xyz/u/nero.txt
[2.1 years ago]
test