@edkalrio | show @replies
[0 updates]
# run this to follow @edkalrio in the app
twtxt follow edkalrio http://twtxt.xyz/u/edkalrio.txt